BHKC Ljiljan

Udruženje BHKC Ljiljan Aalborg se sastoji od vise aktivnih sekcija. Članovi se obavezuju da svojim učešćem u aktivnim sekcijama koje imaju različite forme i interese doprinose radu i stvaranju pozitivnog ugleda cjelokupnog udruženja.

GLAVNI ODBOR BHKC LJILJAN

Glavni Odbor bira skupština na mandat od 2 godine. GO BHKC se sastoji od sedam stalnih članova koji u GO obnašaju funkciju predsjednika, potpredsjednika, sekretara, blagajnika i funkciju stalnog člana. Pored stalnih članova, skupština bira internog revizora.

U Glavnom odboru su zagarantovana 2 mjesta za predstavnike Džemat-a Aalborga. Razlog tome je sto Džemat Aalborg ima specijalan status u strukturi udruženja: Dio je IZBD i kao takav nosi veliku odgovornost prema svojim članovima. Izabrani predstavnici Džemat-a Aalborg na Skupštinu BHKC-a se kandiduju za GO. (Odobreno u pravilniku BHKC-a na Skupštini dana 11-02-2018 godine) .

Skupština bira Predsjednika, dok se ostale funkcije dijele kasnije interno u GO.U glavnom odboru su jedan ili vise koordinatora zaduženi za komunikaciju sa sekcijama (radnim grupama u sekcijama). Koordinatore bira interno GO BHKC-a metodom većine glasova a oni su dužni da prate dešavanja, uzimaju inicijativu i aktivno učestvuju u radu svojih sekcija.

Od GO BHKC se očekuje da najkasnije do 1.novembra tekuće godine napravi budžet, kalendar i plan rada za iduću godinu.

Raspodjela budžeta iz kase BHKC-a GO vrsi po kriteriju aktiviteta, različitog oblika podsticaja i drugih potreba u sekcijama. Planirani budžet se po potrebi i na zahtjev od najmanje dva člana GO može u svakom trenutku uz većinsku saglasnost u GO revidirati.

GO ima odgovornost da pravi listu prioriteta i odobrava otvaranje eventualno novih sekcija u udruženju.

SEKCIJE

Svaka sekcija mora imati svoju radnu grupu. Radna grupa je odgovorna za funkcionisanje te sekcije. Koordinatori su dužni da do kraja oktobra zajedno sa radnim/interesnim grupama u svojim sekcijama GO BHKC-a prilože spisak sa imenima svih aktivnih članova i usklade planove aktiviteta za narednu godinu.

Džemat Aalborg je jedina sekcija unutar BHKC-a koja ima svoj odbor zbog svog statusa u IZBD.

NOVE SEKCIJE

Prilikom podnošenja zahtjeva za otvaranje nove sekcije potrebno je navesti ime sekcije i navesti imena članova iz radne/interesne grupe. Osim toga potrebno je opisati rad, aktivitet i cilj sekcije, a takav zahtjev se podnosi u pismenoj formi predsjedniku udruženja na mail formand@ljiljan.dk.

CILJ UDRUZENJA

Udruženje ima za cilj da svojim članovima omogući aktivno sudjelovanje u svojim sekcijama, zavisno od interesa svakoga člana pojedinačno.

BHKC Ljiljan se obavezuje da kroz svoje djelovanje razvija i podstiče na međusobno druženje svojih članova ali i ostvarivanje kontakta i prijateljstva sa svim drugim subjektima i to kroz sportske, kulturalne i socijalne aktivitete. Obaveza udruženja je da aktivitete prilagodi i tako zadovolji interese različitih starosnih grupa kao npr. djece, odraslih i starijih osoba.

Udruženje ima za cilj da kroz svoje različite aktivnosti upozna dansku javnost sa običajima i kulturom iz BiH, ali isto tako da kroz organizovani oblik BiH zajednice u Aalborgu da svoj pozitivan doprinos danskom društvu. Jedan od važnih ciljeva je da se konstantno radi na razvijanju suradnje sa svim drugim nama srodnim udruženjima, institucijama i pojedincima koje rade na ostvarivanju istih ili sličnih ciljeva.


Pored sekcija/aktiviteta, udruženje nudi zajedničke aktivitete za sve uzraste:

- Stalni Futsal u sali

- Stalne Sportske Aktivitet (god. 6 – 15, sedmično)

- Periodične aktivitete (0-6 godina)

- Omladinska sekcija (15-30 godina)

 


 

Enes Džinić - formand

Šekib Halilović - næstformand

Sinan Džanović - kasserer

Aida Žuja - sekretær

Azra Karamehmedović - medlem

Mirela Demo - medlem

Bećo Nišić - medlem

 

(Opdatirano 14. februara, 2018)