Statut

§ 1 (FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED)

Stk .1. Foreningens navn: BHDF Ljiljan (Bosnisk-Hercegovinsk/Dansk Forening Ljiljan) 

Stk .2. Foreningens adresse er: Enggårdsgade 70, 9000 Aalborg

Stk. 3. Foreningens beliggenhed: Aalborg Kommune

Stk. 4. Foreningen BHDF Ljiljan er en upolitisk forening.

Stk. 5. Foreningen BHDF Ljiljan er en sport- , social- og kulturbaseret forening.

 

§ 2 (FORENINGENS FUNKTION)

Foreningen fungerer på basis af folkeoplysningsloven samt disse vedtægter.

 

§ 3 (STEMPEL, LOGO OG HJEMMESIDE)

Stk.1. Foreningen har sit eget stempel, logo og hjemmeside.

Stk.2. Logoen består af ordene: BHDF Ljiljan, samt kort over Nordylland og tegnet af en lilje.

Stk.3  Stemplet er formet som liljetegnet med teksten: BHDF Ljiljan.

Stk.4. Mere detaljerede beslutninger om brug af stempel og logo bestemmes af hovedbestyrelsen. 

Stk.5. BHDF Ljiljans hjemmeside er: www.ljiljan.dk

 

§ 4 (FORENINGENS MÅL)

Formålet med foreningen er, med udgangspunkt i aktiviteterne og i det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet I Danmark

Stk.1. At udarbejde et godt venskab mellem foreninges medlemmer og mennesker omkring os, inkluderet både danskere og bosniere via sportslige, sociale og kulturelle aktiviteter. 

Stk.2. At organisere festlige, sportlige og kulturelle aktiviteter for børn, unge og ældre

Stk.3. At stifte bekendtskab med bosnisk kultur, sprog, så danske medlemmer og samfundet bedre kan forstå grundlaget af nogle af handlingerne som er vigtige i en integrationsperiode og efterfølgende livet i Danmark.

Stk.4. At skabe netværk med andre foreninger i Danmark.

Stk.5. At organisere kulturelle møder og arrangementer hvor der også vil være mulighed for at stifte kendskab me de forskellige religioner.  

 

$ 5 (AKTIVITETER/FORENINGENS SEKTIONER)

Stk. 1.

Hver sektion skal have sine repræsentanter. 

Repræsentanterne har deres sektioner til ansvar.

Hver sektion skal aflevere medlemslisten samt årsregnskabet til hovedbestyrelsen så det kan komme til revision. 

 

Stk. 2. 

Ved etablering af nye sektioner er følgende nødvendigt:

-Sektionens navn

-Beskrivelse af sektionen

-Repræsentanter for sektionen skal vælges

-Sektionens formål

Stk. 3.

Aktiviteter/Sektioner:

FC LJILJAN

FC Ljiljans hovedformål, udover udvikling af fodbolden i Aalborg og omegn, er også at tiltrække de ungespillere til klubben så de ikke kommer i dårligt selskab.

 

Klubbens mål; "at få de unge væk fra gaden og på den måde også væk fra narko og alkohol", viser sig atvære yderst succesfuld hvilket giver klubben lyst og styrke at fortsætte med arbejdet i denne retning. "Derer altids plads til forbedringer" - lyder til at være klubbens motto.

Fodboldklubben er præget af et internationalt miljø  og det er en gylden mulighed for studerende verdenen over at få et indblik i det danske foreningsliv så de dermed også bliver bedre integreret i det danske samfund.  Det har indtil videre vist sig at bosniere i Danmark er blandt de bedst integrerede nydanskere og derfor står fodboldklubben som en bro mellem danskere og de nyankomne studerende verdenen over.

 

FOLKLOR LJILJAN

 Dans og musikklub. 

DZEMAT AALBORG

Eksistensen af aktiviteten "Dzemat Aalborg" stammer fra de fælles interesser fra mange bosniere i at udvikle og gennemføre kulturelle, traditionelle, sociale, religiøse, humanitære og andre behov i området af kommunen er Aalborg og mere.

Aktivitetens formål er at samle personer i alle aldre og sociale grupper via aktiviteter som kan hjælpe dem med at forbedre deres liv og nemmere integrere dem i det danske samfund. For denne aktivitet  bruges lokale på adresse:  Østebro 51, 9000.

Denne aktivitet finansierer selv lokalet via frivillige donationer, af de personer der viser interesse for

aktivitet.

 

 

KLUB SKOLARAC 

Indenfor skoleklubens rammer, er der forskellige aktiviteter hvor de aktive deltagere er børn i alle aldre,forældrene, bedsteforældrene og venner.

Aktivitetets formål er at børnene deltager aktivt i de sportslige aktiviteter, aktiviteter i naturen samthygge så de på gennem disse aktiviteter stifter nye venner, får mere viden om det daglige liv, skole samtalle andre aktiviteter som de deltager i.

Der forventes af børnene at de, ved at deltage aktivt i aktiviteterne, også tiltrækker deres venner fra detdaglige liv uanset nationalitet, og på denne måde gør aktiviteternes arbejde rigere i foreningen Ljiljan

 

$ 6 (HOVED BESTYRELSEN)

Stk. 1. Hovedbestyrelsen har syv medlemmer

Stk. 2. Hovedbestyrelsen har til opgave at målene bliver opnået samt opgaver bliver udført.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen står for al kommunikation mellem foreningen og kommunen, samt med sektionerne og kommunen. 

Stk. 4. Hovedbestyrelsen udarbejder en hoved plan for foreningen samt foretager andre beslutninger der er vigtige for foreningens funktion.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for sit arbejde til foreningens generalforsamling.

Stk. 6. I hovedbestyrelsen kan der være max to personer per sektion/aktivitet.

Stk. 7. I tilfælde af at en medlem af hovedbestyrelsen stopper med arbajdet, er den pågøldende aktivitet/sektion ansvarlig for at finde en ny medlem. 

Stk. 8. Hovedbestyrelsens medlemmer vælger hvem skal være formanden for foreningen.

 

$ 7 (GENERALFORSAMLINGEN)

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Forsamlingen omfatter alle foreningens medlemmer.

Stk. 3. Forslag og beslutninger til forsamlingen vedtages ved flertal af stemmer 

Stk. 4. Generalforsamlingen holdes en gang om året ( januar måned). 

Stk. 5. For at generalforsamligen kan godkendes, skal der være minimum 51% af foreningens medlemmer til stede.

Stk. 6. Hvis der ikke minimum 51% af foreningens medlemmer til stede, skal der laves ny indkaldese til general forsamling. I denne indkaldelse, er der ingen krav på, hvor mange medlemmer skal være til stede.

Stk. 7. Personer under 18 år har ikke stemmeret.

Stk. 8. Invitationen til generalforsamlingen skal ske senest 20 dage før afholdelsen

Stk. 9. Invitationen og generalforsamlingen vil indeholde:

-1.  Valg af moderator og skribent

-2.  Oplysninger om arbejdet i det forgangne år af formanden.

-3.  Årsregnskab

-4.  Valg af hovedbestyrelsen

-5.  Opgaver og planer til det kommende år

6.  Eventuelle forslag til nye vedtægter. 

-7.  EVT.

 

§ 8 (KONTINGENT, MEDLEMSKAB , RETTIGHEDER OG ANSVAR)

Stk.1. 

Kontingent og måden kontingentet betales bestemmer hovedbestyrelsen. 

Kontingentets pris afhænger af aktiviteterne/sektionerne.

Enhver som accepterer foreningens program og vedtægter kan være medlem af foreningen.

-Man bliver medlem ved at skrive under på velkomstbrevet.

-Registration af en ny medlem sker ved godkendelse af hovedbestyrelsen (bestyrelsen for den pågældenden aktivitet) 

-Foreningens nye medlemmer modtager et velkomstbrev som hovedbestyrelsen har til opgave at udarbejde. 

-Passive medlemmer – medlemmer som ikke tilhører en bestemt aktivitet.

Stk.2.

En medlems rettigheder er:

-At have muligheden for at være med i forskellige aktiviteter 

-At være informeret om foreninges aktiviteter

-At være informeret om foreninges arbejde og fremtidsplaner 

 

Stk.3.

Medlemmers ansvar er:

-At oplyse: Navn, efternavn, adresse, fødselsdato samt tlf nr og email til foreningen

-At betale kontingent

-At informere foreningen hvis kontaktionformationerne ændres.

-At medvirke i aktiviteterne og generalforsamligen.

-At medvirke til opnåelsen af foreningens mål.

Stk.4.

Medlemskabet opsiges: 

-Skriftligt

-Ved Ikke betalt kontingent

-Hvis den pågældende medlem med sit arbajde skader foreningens navn og dens arbejde.

 

§ 9 (ØKONOMI)

Stk. 1. Årsregnskabet skal vise forenings arbejde samt foreningens vedtægter. Det financielle år er fra 1. Januar til 31. December.

Stk. 2. Årsregnskabet føres af foreningens kasser. Ingen må have kommerciel interesse i forenings arbejde.

Stk. 3. Foreningen fører selv regnskabet samt foreningens ejendom i henhold til folkeoplysningsloven.

Stk. 4. Foreningen finansieres ved: kontingent, frivillige donationer, sponsorater osv. Årlig tilskud som fåes hver  år fra kommunen for sine medlemmer, bruges i følgende prioritet:

1.Dækning af foreningens omkostninger, som lokale, web side osv. som fremtiden vil bringe.

2.Et sum adskilles til foreningens budget, som bruges til foreningens arbejdsplan.

3.Resten af tiskudet fordelese par sektion, som bruges til at hjælpe de forskellige sektioner. Fordelingen forgår efter de aktive medlem par sektion. 

Stk. 5. Foreningens lokaler og ejendom må udelukkende bruges for aktiviteter og ved opnåelse af forenings mål og opgaver.

Stk. 6. Al forenings ejeskab er på Spar Nord's bankkonto: 9236  2365856632

Stk. 7. Revisoren reviderer foreningens samlede regnskab en gang årligt.

 

$ 10 (OPLØSNING AF FORENINGEN OG DENS ARBEJDE)

Stk.1. Foreningen stopper med arbejdet hvis beslutningen bliver vedtaget til generalforsamlingen. 

Stk.2. I tilfælde af at generalforsamlingen ikke kan finde sted, kan hovedbestyrelsen alene træffe beslutningen om opløsning af foreningen.

Stk.3. I tilfælde af at foreningen stopper med al arbejde, al eventuel økonomisk indtjening samt inventar skal gives/returneres Aalborg Kommune. Dette kan ikke tildælse de enkelte personer. 

 

$ 11 (OM VEDTÆGTER)

Efter at have kigget nærmere på alle af foreninges aktiviteter, er denne nye version af vedtæger blevet vedtaget ved generalforsamlingen den. 4. Februar 2010.  

Tilføjelser/ændringer i vedtægter gennem tiden og general forsamlinger: 

1.7 Feb. 2011

2.15 Feb. 2013

3.8 Feb 2014

(sidst opdateret: 10 Feb 2014)