Statut

VEDTÆGTER

FORENING BHKC LJILJAN ENGGARDSGADE 70, 9000 AALBORG WWW.LJILJAN.DK

 

 S T A T U T

 

 VEDTÆGTER FOR BHKC LJILJAN

 

 • 1 (FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED)

Stk. 1. Foreningens navn: BHKC Ljiljan (Bosnisk-Hercegovinske Kulturcenter Ljiljan)

Stk. 2. Foreningens adresse er: Enggårdsgade 70, 9000 Aalborg

Stk. 3. Foreningens beliggenhed: Aalborg Kommune

Stk. 4. Foreningen BHKC Ljiljan er en upolitisk forening.

Stk. 5. Foreningen BHKC Ljiljan er en sport-, social- og kulturbaseret forening.

Stk. 6. Driftsform: BHKC Ljiljan er en ikke-erhvervsdrivende forening.

 

Foreningen fungerer på basis af folkeoplysningsloven samt disse vedtægter.

 

 • 3 (STEMPEL, LOGO OG HJEMMESIDE)

Stk.1. Foreningen har sit eget stempel, logo og hjemmeside.

Stk.2. Logoet består af ordene: BHKC Ljiljan- Bosansko Hercegovacki Kulturni Centar Ljiljan – Bosnisk Hercegovinsk Kulturcenter Ljiljan

Stk.3 Stemplet er formet som to svaner, som er vendt med ryggen til hinanden og danner en lilje.

Stk.4. Mere detaljerede beslutninger om brug af stempel og logo bestemmes af hovedbestyrelsen.

Stk.5. BHKC Ljiljans hjemmeside er: www.ljiljan.dk

 

 • 4 (FORENINGENS MÅL)

Formålet med foreningen er, med udgangspunkt i aktiviteterne og i det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet i Danmark.

Stk.1. At udarbejde et godt venskab mellem foreningens medlemmer og mennesker omkring os – både danskere og bosniere inkluderet – via sportslige, sociale og kulturelle aktiviteter.

 

Stk.2. At organisere festlige, sportslige og kulturelle aktiviteter for børn, unge og ældre.

 

Stk.3. At stifte bekendtskab med bosnisk kultur og sprog, så danske medlemmer og samfundet bedre kan forstå grundlaget af nogle af handlingerne, som er vigtige i en integrationsperiode og det efterfølgende liv i Danmark.

 

Stk.4. At skabe netværk med andre foreninger i Danmark.

 

Stk.5. At organisere kulturelle møder og arrangementer, hvor der også vil være mulighed for at stifte kendskab med de forskellige religioner.

 

 

 • 5. (AKTIVITETER/FORENINGENS SEKTIONER)

Stk. 1. Hver sektion har sin arbejdsgruppe som sammen med mindst en koordinator, der er udpeget fra hovedbestyrelsen, har ansvar for sektionens virkning og aktiviteter. Hver sektion skal i samarbejde med sin koordinator senest frem til den 1. november aflevere medlemslisten samt aktivitetsplan til det kommende år. Det er koordinatorerne som har ansvar for at sikre sektions interesser i foreningens fællesskab.

 

Stk. 2. Ved etablering af nye sektioner er følgende nødvendigt:

- Sektionens navn

- Beskrivelse af sektionen

- Sektionens arbejdsgruppe

- Sektionens formål

- Hovedbestyrelsen udpeger mindst en koordinator til sektionen ud af sine syv medlemmer.

 

Stk. 3. Aktiviteter/Sektioner:

 

FC LJILJAN

FC Ljiljans hovedformål, udover udvikling af fodbolden i Aalborg og omegn, er at tiltrække de unge spillere til klubben, så de ikke kommer i dårligt selskab. Klubbens mål; "at få de unge væk fra gaden og på den måde også væk fra narko og alkohol" viser sig at være yderst succesfuld, hvilket giver klubben lyst og styrke til at fortsætte med arbejdet i denne retning. "Der er altid plads til forbedringer" lyder til at være klubbens motto.

Fodboldklubben er præget af et internationalt miljø, og det er en gylden mulighed for studerende verden over at få et indblik i det danske foreningsliv, så de dermed også bliver bedre integreret i det danske samfund. Det har indtil videre vist sig, at bosniere i Danmark er blandt de bedst integrerede nydanskere, og derfor står fodboldklubben som en bro mellem danskere og de nyankommne studerende verden over.

 

FOLKEDANS OG FOLKEMUSIK LJILJAN (Folklor i Sevdalinka)

I denne sektion samles medlemmerne for at pleje folkedans og folkemusik, som er en stor del af bosnisk tradition. Sektion er opdelt efter aldersgrupper, så der er plads til alle. Grupperne optræder ved forskellige sammenkomster, hvor de har mulighed for at vise en del af bosnisk kultur. Der er syet specielt tøj til de optrædende, som fortæller en hel historie om ting, der er sket i landet gennem tiderne. Danseinstruktørerne er medlemmer af foreningen.

 

 

DZEMAT AALBORG

Eksistensen af aktiviteten "Dzemat Aalborg" stammer fra de fælles interesser fra mange bosniere i at udvikle og gennemføre kulturelle, lærerige, traditionelle, sociale, religiøse, humanitære og andre behov i området af kommunen Aalborg og mere. Aktivitetens formål er at samle personer i alle aldre og sociale grupper via aktiviteter, som kan hjælpe dem med at forbedre deres liv og nemmere integrere dem i det danske samfund. For disse aktiviteter bruges lokale på adresse: Østerbro 51, 9000. Disse aktiviteter kan selv finansiere lokalet via frivillige donationer af de personer, der viser interesse for aktiviteterne.

 

AALBORG OMLADINA

Aalborg Omladina er en ungdomsklub for dansk-bosniske unge i Aalborg og omegn. Vi arbejder for at samle og motivere unge gennem forskellige fysiske aktiviteter, herunder løb, paintball, bowling, skøjtning osv. Desuden arbejder gruppen for at forstærke det sociale sammenhold mellem unge i Aalborg vha. f.eks. film- og brætspilsaftener.

Vores mål er, at styrke fællesskabet og hjælpe vores unge med at stifte nye bekendtskaber, der varer for livet.

 

 

SKOLARAC:

Inden for skoleklubbens rammer er der forskellige aktiviteter, hvor de aktive deltagere er børn i alle aldre, forældrene, bedsteforældrene og bekendte.

 

 

 

 

 • 6. (HOVEDBESTYRELSEN)

Stk. 1. Hovedbestyrelsen har syv medlemmer

 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen har til opgave at arbejde for at fastlagte mål bliver opnået samt opgaver bliver udført.

 

Stk. 3. Hovedbestyrelsen står for al kommunikation mellem foreningen og kommunen, samt mellem sektionerne og kommunen.

 

Stk. 4. Hovedbestyrelsen udarbejder en hovedplan for foreningen og foretager andre beslutninger, der er vigtige for foreningens funktion.

 

Stk. 5. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for sit arbejde til foreningens Generalforsamling.

 

Stk. 6. Foreningens formand vælges af Generalforsamlingen med et mandat på 2 år.

 

 • 7. (GENERALFORSAMLINGEN)

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Stk. 2. Forsamlingen omfatter alle foreningens medlemmer.

 

Stk. 3. Forslag og beslutninger til forsamlingen vedtages ved flertal af stemmer

 

Stk. 4. Generalforsamlingen holdes en gang om året (jan-feb. måned).

 

Stk. 5. For at generalforsamlingen kan godkendes, skal der være minimum 51% af foreningens medlemmer til stede.

 

Stk. 6. Hvis der ikke er minimum 51% af foreningens medlemmer til stede, skal der ventes i en time, og derefter afholder man Generalforsamlingen uanset antallet af tilstedeværende.

 

Stk. 7. Personer under 18 år har ikke stemmeret til generalforsamlingen.

 

Stk. 8. Invitationen til generalforsamlingen skal ske senest 20 dage før afholdelsen

 

Stk. 9. Invitationen og generalforsamlingen skal indeholde:

- 1. Valg af dirigent og referent  

- 2. Oplysninger om arbejdet i det forgangne år af formanden.

- 3. Årsregnskab

- 4. Valg af hovedbestyrelsen, formand og revisor (hver ulige år)

- 5. Opgaver og planer til det kommende år

- 6. Eventuelle forslag til nye vedtægter.

- 7. Eventuelt. Alle medlemmer må komme med punkter under eventuelt. For at blive behandlet skal punkterne sendes til mail formand@ljiljan.dk senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

 • 8. (KONTINGENT, MEDLEMSKAB, RETTIGHEDER OG ANSVAR)

Stk.1. Kontingent og måden kontingentet betales bestemmer hovedbestyrelsen. Kontingentets pris afhænger af aktiviteterne/sektionerne. Enhver som accepterer foreningens program og vedtægter kan være medlem af foreningen.

- Man bliver medlem ved at skrive under på velkomstbrevet.

- Registrering af en nye medlemmer sker ved godkendelse af hovedbestyrelsen

- Foreningens nye medlemmer modtager et velkomstbrev, som hovedbestyrelsen har til opgave at udarbejde.

- Passive medlemmer – medlemmer som ikke tilhører en bestemt aktivitet.

 

Stk.2. En medlems rettigheder er:

- At have muligheden for at være med i forskellige aktiviteter

- At blive informeret om foreningens aktiviteter

- At blive informeret om foreningens arbejde og fremtidsplaner

 

Stk.3. Medlemmers ansvar er:

- At oplyse: Navn, efternavn, adresse, fødselsdato samt tlf. nr. og e mail til foreningen

- At betale kontingent

- At informere foreningen, hvis kontaktinformationerne ændres.

- At medvirke i aktiviteterne og generalforsamlingen.

- At medvirke til opnåelsen af foreningens mål.

 

Stk.4. Medlemskabet opsiges:

- Skriftligt

- Ved ikke-betalt kontingent

- Hvis det pågældende medlem med sit arbejde skader foreningens navn og dens arbejde.

 

 • 9. (ØKONOMI)

Stk. 1. Årsregnskabet skal vise foreningens arbejde samt foreningens vedtægter. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

 

Stk. 2. Årsregnskabet føres af foreningens kassér. Ingen må have kommerciel interesse i foreningens arbejde.

 

Stk. 3. Foreningen fører selv regnskabet samt foreningens ejendom i henhold til folkeoplysningsloven.

 

Stk. 4. Foreningen finansieres ved: kontingent, frivillige donationer, sponsorater, osv. Årligt tilskud, som kommer hvert år fra kommunen for sine medlemmer, bruges i følgende prioritet:

 1. Dækning af foreningens omkostninger, som lokale, webside, osv. som fremtiden vil bringe.
 2. En sum adskilles til foreningens budget, som bruges til foreningens arbejdsplan.
 3. Resten af tilskuddet fordeler hovedbestyrelse efter behov og i forhold til aktiviteter i de forskelige sektioner under BHKC Ljiljan.

 

Stk. 5. Foreningens lokaler og ejendom må udelukkende bruges til aktiviteter og ved opnåelse af forenings mål og opgaver.

Stk. 6. Al foreningens ejerskab er på Spar Nord's bankkonto: 9236 2365856632 og MobilePay 31317

Stk. 7. Revisoren reviderer foreningens samlede regnskab en gang årligt.

 

 • 10. (OPLØSNING AF FORENINGEN OG DENS ARBEJDE)

Stk.1. Foreningen stopper med arbejdet, hvis beslutningen bliver vedtaget til generalforsamlingen.

Stk.2. I tilfælde af at generalforsamlingen ikke kan finde sted, kan hovedbestyrelsen alene træffe beslutningen om opløsning af foreningen.

Stk.3. I tilfælde af at foreningen stopper med al arbejde skal al eventuel økonomisk indtjening samt inventar gives/returneres til Aalborg Kommune. Dette kan ikke tildeles enkelte personer.

 

 • .11. (EKSTRAORDINERET GENERALFORSAMLING)

Stk. 1. Ekstraordineret Generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og når mindst 1/3 af medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning til formanden. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter anmodning er kommet til formandens kundskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordineret generalforsamling er 2 uger.

 

 • .12. (TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE)

Stk.1. Forening tegnes udadtil ved underskrift af formand og mindst to yderligere bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

 • 13. (OM VEDTÆGTER)

Efter at have kigget nærmere på alle foreningens aktiviteter er denne nye version af vedtæger blevet vedtaget ved generalforsamlingen den 11.februar 2018.