O Udruženju

Udruženje BHKC Ljiljan Aalborg se sastoji od vise aktivnih sekcija. Članovi se obavezuju da svojim učešćem u aktivnim sekcijama koje imaju različite forme i interese doprinose radu i stvaranju pozitivnog ugleda cjelokupnog udruženja.

GLAVNI ODBOR BHKC LJILJAN

Glavni Odbor bira skupština na mandat od 2 godine. GO BHKC se sastoji od sedam stalnih članova koji u GO obnašaju funkciju predsjednika, potpredsjednika, sekretara, blagajnika i funkciju stalnog člana. Pored stalnih članova, skupština bira internog revizora.

U Glavnom odboru su zagarantovana 2 mjesta za predstavnike Džemat-a Aalborga. Razlog tome je sto Džemat Aalborg ima specijalan status u strukturi udruženja: Dio je IZBD i kao takav nosi veliku odgovornost prema svojim članovima. Izabrani predstavnici Džemat-a Aalborg na Skupštinu BHKC-a se kandiduju za GO. (Odobreno u pravilniku BHKC-a na Skupštini dana 11-02-2018 godine) .

Skupština bira Predsjednika, dok se ostale funkcije dijele kasnije interno u GO.U glavnom odboru su jedan ili vise koordinatora zaduženi za komunikaciju sa sekcijama (radnim grupama u sekcijama). Koordinatore bira interno GO BHKC-a metodom većine glasova a oni su dužni da prate dešavanja, uzimaju inicijativu i aktivno učestvuju u radu svojih sekcija.

Od GO BHKC se očekuje da najkasnije do 1.novembra tekuće godine napravi budžet, kalendar i plan rada za iduću godinu.

Raspodjela budžeta iz kase BHKC-a GO vrsi po kriteriju aktiviteta, različitog oblika podsticaja i drugih potreba u sekcijama. Planirani budžet se po potrebi i na zahtjev od najmanje dva člana GO može u svakom trenutku uz većinsku saglasnost u GO revidirati.

GO ima odgovornost da pravi listu prioriteta i odobrava otvaranje eventualno novih sekcija u udruženju.

SEKCIJE

Svaka sekcija mora imati svoju radnu grupu. Radna grupa je odgovorna za funkcionisanje te sekcije. Koordinatori su dužni da do kraja oktobra zajedno sa radnim/interesnim grupama u svojim sekcijama GO BHKC-a prilože spisak sa imenima svih aktivnih članova i usklade planove aktiviteta za narednu godinu.

Džemat Aalborg je jedina sekcija unutar BHKC-a koja ima svoj odbor zbog svog statusa u IZBD.

NOVE SEKCIJE

Prilikom podnošenja zahtjeva za otvaranje nove sekcije potrebno je navesti ime sekcije i navesti imena članova iz radne/interesne grupe. Osim toga potrebno je opisati rad, aktivitet i cilj sekcije, a takav zahtjev se podnosi u pismenoj formi predsjedniku udruženja na mail formand@ljiljan.dk.

CILJ UDRUZENJA

Udruženje ima za cilj da svojim članovima omogući aktivno sudjelovanje u svojim sekcijama, zavisno od interesa svakoga člana pojedinačno.

BHKC Ljiljan se obavezuje da kroz svoje djelovanje razvija i podstiče na međusobno druženje svojih članova ali i ostvarivanje kontakta i prijateljstva sa svim drugim subjektima i to kroz sportske, kulturalne i socijalne aktivitete. Obaveza udruženja je da aktivitete prilagodi i tako zadovolji interese različitih starosnih grupa kao npr. djece, odraslih i starijih osoba.

Udruženje ima za cilj da kroz svoje različite aktivnosti upozna dansku javnost sa običajima i kulturom iz BiH, ali isto tako da kroz organizovani oblik BiH zajednice u Aalborgu da svoj pozitivan doprinos danskom društvu. Jedan od važnih ciljeva je da se konstantno radi na razvijanju suradnje sa svim drugim nama srodnim udruženjima, institucijama i pojedincima koje rade na ostvarivanju istih ili sličnih ciljeva.


Pored sekcija/aktiviteta, udruženje nudi zajedničke aktivitete za sve uzraste:

- Stalni Futsal u sali

- Stalne Sportske Aktivitet (god. 6 – 15, sedmično)

- Periodične aktivitete (0-6 godina)

- Omladinska sekcija (15-30 godina)

 


Radni zadaci u GO BHKC Ljiljan

 

Glavni odbor:

Glavni Odbor (GO) ima odgovornost za rad i funkcionisanje udruženja u periodu između Godišnjih Skupština. Veliki dio radnih zadataka unutar GO je podijeljen između njegovih članova tako da svi delegati u GO imaju odgovornost za pojedine oblasti i sekcije unutar BHKC-a.

Prilikom raspodjele odgovornosti za određene zadatke u sekcijama, uzima se u obzir vrijeme, kompetencija i naravno lična interesovanja svakog člana GO pojedinačno.

Cilj je da svi u GO dobiju najmanje jedan zadatak ili sekciju za koju će imati odgovornost i raditi na principu koordinatora između te sekcije i udruženja.

Predsjednik – radni zadaci u GO:

- ima zadatak da stvara pozitivnu klimu i fokusira na dobru suradnju unutar GO, isto tako da organizuje i podijeli radne zadatke u udruženju i GO, a sve to u skladu sa ovlastima koje mu dodjeljuje Statut i norme BHKC-a.

- ima zadatak da zajedno sa blagajnikom napravi prijedlog budžeta, kojeg u prvo treba da odobri GO a nakon toga i Skupština.

- ima zadatak i odgovornost za kontakt i komunikaciju sa svim vanjskim suradnicima i institucijama, ukoliko ovaj zadatak nije dodijeljen nekom drugom od članova GO.

- stoji na raspolaganju svim sekcijama u BHKC-u u savjetodavnom i administrativnom smislu.

- ima zadatak da prisustvuje sastancima za koje GO procijeni da su značajni i korisni za BHKC, ukoliko ovaj zadatak nije dodijeljen nekom drugom od članova GO.

- ima zadatak i odgovornost da u suradnji sa blagajnikom  pripremi i pošalje potrebnu dokumentaciju za dodijelu aktivitetstilskud-a od strane Aalborg Kommune.

- ima zadatak i odgovornost da zajedno sa blagajnikom pripremi ugovor i dogovori uslove zapošljivanja unutar udruženja

- ima zadatak i odgovornost da priprema i šalje pisma u ime udruženja, ukoliko ovaj zadatak nije dodijeljen nekom drugom članu unutar GO.

- ima zadatak i odgovornost da prima, sortira i proslijedi eksternu postu i informacije.

- ima zadatak da proklamira udruženje i odobrava sponzorstva.

- ima zadatak i odgovornost za rezervaciju lokala

 

Pod-predsjednik - radni zadaci:

- ima zadatak i odgovornost da preuzme predsjednikove zadatke i obaveze u njegovom/njezinom odsustvu.

- ima zadatak i odgovornost da vodi kartoteku članova u udruženju

- ima zadatak i odgovornost da registruje članove udruženja u za to relevantnim organizacijama.

 

Sekretar - radni zadaci:

 • Poziva na sastanke GO i pravi dnevni red
 • Pise referate, arhivira ih i šalje svim članovima GO
 • Kontaktira i šalje pisma fondovima i sponzorima itd.
 • Vodi adrese listu relevantnih institucija i organizacija
 • Vodi i održava arhivu svih važnih dokumenata za udruženje

 

Blagajnik - radni zadaci:

 • ima zadatak i odgovornost da, zajedno sa predsjednikom napravi budžet i prezentuje ga GO
 • ima zadatak i odgovornost da, vodi brigu o finansijskom stanju u BHKC-u, i po potrebi ažurira budžet.
 • ima zadatak i odgovornost da, vodi urednu registraciju prihoda i troškova u udruženju
 • ima zadatak i odgovornost da, napravi godišnji finansijski izvještaj i prezentuje ga na godišnjoj Skupštini
 • ima zadatak i odgovornost da u suradnji sa predsjednikom pripremi i pošalje potrebnu dokumentaciju za dodijelu aktivitetstilskud od strane Aalborg Kommune.
 • ima zadatak i odgovornost da, u saradnji sa predsjednikom ili drugim članovima GO potražuje sponzorstva ili neke druge oblike ekonomske pomoći koje su u skladu sa Statutom i načelima BHKC-a.
 • ima zadatak i odgovornost da, pravi ugovore o radu i honoraru unutar udruženja.
 • Ima zadatak i odgovornost da, isplaćuje honorare, troškove putovanja i placa fakture za sekcije unutar BHKC-a.
 • Ima zadatak i odgovornost za kontakt sa bankom i drugim institucijama ili organizacijama sa kojim udruženje ima ekonomske transakcije.

 

Članovi GO - radni zadaci:

 • imaju zadatak i odgovornost da vode brigu o nabavci i održavanju inventara i drugog potrošnog materijala koji se koristi za potrebe sekcija unutar BHKC-a.
 • imaju zadatak i odgovornost da ažuriraju web-stranicu, Facebook udruženja i sl.
 • Imaju obavezu i odgovornost da preuzmu zadatke koji svojim sadržajem i prirodom ne pripadaju pod ovlasti i zadatke predsjednika, pod-predsjednika, sekretara i blagajnika.

 

Enes Džinić - formand

Mirela Demo - næstformand

Sinan Džanović - kasserer

Azra Karamehmedović - sekretær

Ilijas Mahmić - medlem

Muhamed Strika - medlem

Almir Omerinović - medlem

 

 

(Opdatirano 7. maja, 2019)